PIDATO BAHASA JAWA :Mupangatipun Remen Reresik

Assalamulalaikum wr wb.
 Udah lama nggak update, buat teman-teman yang cari pidato bahasa jawa, ini ane posting pidato
bahasa jawa...

Mupangatipun Remen Reresik

Assalamualaikum wr. Wb.
Katur Kelompok remaja tani “Suka Mulya” ingkang winantu pakurmatan.
Mujudaken puji syukur wonten ngarsa Dalem Gusti Allah ingkang sampun ngganjar kawilujengan, katentreman, wiwah karaharjan tumanduk dhumatheng kula panjenengan sedaya.
Sasampunipun sami pinanggih wilujeng ing wanci siyang punika, kula badhe ngaturaken andharan sawetawis kanthi irah-irahan “Mupangatipun Remen Reresik”.
Ing wekdal sapunika ingkang naminipun kahanan resik menika kados sampun kalebet bab ingkang langka, langkung-langkung kahanan ing kitha-kitha ageng. Meh saben papan wonten wuhipun, wuh ingkang dumados saking warni-warni kawontenan. Meh sedaya ingkang dipuntindakaken warga ngasilaken wuh utawi regedan ingkang warni-warni.
Nanggapi kawontenan ingkang kumuh punika warga ugi warni-warni sikepipun, warni-warni tumindakipun. Wonten ingkan anggadahi sikep mboten tarimah ningali kawontenan ingkang pating blengkrah, nanging ugi wonten ingkang mangsa bodho mboten nggagas kawontenan ingkang pating slebar wuh wonten ing pundi-pundi.
Sejatosipun sampah punika dados masalah ingkang mboten baen-baen, amargi kawontenan ingkang samangke punika bandhe nemtokaken kawontenan ingkang badhe kelampahan. Menawa kawontenan samangke punika resik, mila mbenjing badhe ngunduh kawontenan ingkang resik, nanging kosokwangsulipun menawa kawontenan samangke pating blasah mbenjing  mboten wurung badhe manggihi kawontenan ingkang sakalangkung mboten nyekecakaken.
Sedaya kedah sanggadahi sikep gumregut, mboten kongkiren setunggal lan setunggalipun, prayogi sami siyeg saeka kapti mujudaken lingkungan ing resik lan nyaman, endah dipun sawang sekeca dipunraosaken.
Kitha kedah ngrumaosi bilih karesian lingkungan menika minangka tanggeljawab sedaya tiyang, mila saking punika sedaya kedah mbudidaya supados lingkungan sakiwatengen kita tansah kajagi karesikanipun, kanthi cara mbucah sampah  wonten papan ingkan samestinipun. Kanthi cara menika kangkah ingkungan saged tansah resik, sehat serta endah.
Menawi sedaya tiyang rumaos anggadahi tanggeljawab mujudaken karesikan lingkungan, mila gegayuhan punika badhe saged kaleksanan, amargi kanthi sesarengan prakaryan ingkang awrat badhe saget dipunrampungaken kanthi prayogi. Mila remen reresik menika minangka modal kangge ngandhang mangsa ingkang badhe kalampahan langkung sae malih.
Para kadang remaja tani ingkang winantu pakurmatan.
Mekaten sekedhik andharan sakung kula, mugi-mugi wontn guna paendahipun tumrap karesikan lingkungan sakiwatengening kita sedaya, mirungganipun kengge remaja tani “Suka Mulya” ngrumaosi kathah kekiranganipun kula nyuwun pangaksama.
Wassalamualikum wr. wb.

Sumber: LKS Bahasa Jawa SMA (CV.Hayati Tumbuh Subur)

KERAJAAN DEMAK : Sejarah Kerajaan Demak

Assalamualikum wr. Wb.
Beberapa waktu yang lalu ane telah memposting sejarah kerajaan-kerajaan Hindu-Budha yang ada di Indonesia. Kali ini ane akan memposting sejarah kerajaan Islam di Indonesia yaitu kerajaan Demak… langsung aja ini sob,..

KERAJAAN DEMAK

NARKOBA : Pengertian, Jenis-jenis dan Bahaya Narkoba

Assalamualiakum wr. wb. 
   Sekarang ini negara Indonesia sedang gencar-gencarnya merazia narkoba. Banyak orang, terutama pelajar yang terjerumus mengkonsumsi narkoba. Kali ini saya akan memberi sedikit pengetahuan tentang bahaya narkoba... 

NARKOBA
Narkoba merupakan dingkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Sebenarnya narkotika dan psikotropika merupakan obat yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan

KERAJAAN ACEH

Assalamualikum wr.wb.
Selamat malam semuanya, sebagai warga Negara yang baik, kita tentu harus tau sejarah dari negarai kira sendiri. nah,.. pada kesempatan ini ane mau memposting salah satu sejarah kerajaan Islam terbesar yang pernah ada di Indonesia kerajaan Aceh… ini dia sob..

KERAJAAN ACEH

Ø  Letak Geografis
Pada abad ke-15 Kerajaan Aceh dibentuk oleh Mudzaffar Syah

Cara Mempercepat Booting KomputerAssalamualaikum, sebenarnya ini bukan mempercepat, tapi cuma meringankan pada saat Booting setelah masuk desktop. Dengan mematikan aplikasi yang tidak penting yang muncul setelah Desktop muncul. Oke langsung saja...

KERAJAAN SRIWIJAYA


Assalamualaikum wr. Wb. Kali ini ane akan berbagi pengetahuan tentang sejarah. Sejarah slah satu kerajaan terbesar di Indonesia… ini dia sob…

KERAJAAN SRIWIJAYA
v  Letak Geografis
Dari prasasti-prasasti

KERAJAAN KUTAI

Asalamualikum wr.wb.

 Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang sejarah, yaitu sejarah kerajaan pertam yang ada di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai… langsung aja ini sob….

KERAJAAN KUTAI

1.     Letak